• 100+ Modeller & leksaker
  •  Autentiska MF produkter 
  •  Hotline 0080013461212

 

Försändelse

 

Allmänna affärsvillkor för webbutiken tillhörande AGCO International GmbH
(Version juni 2014)

§ 1    Tillämpningsområde, definitioner

(1)     Följande allmänna affärsvillkor gäller för alla affärsförbindelser mellan dig som kund och oss, AGCO International GmbH (i det följande även "AGCO"), som ingås och genomförs via vår webbutik. Avgörande är den version av våra allmänna affärsvillkor, som gäller när beställningen utförs. Beställarens avvikande villkor accepteras ej, utom när AGCO uttryckligen skriftligt instämmer, att dessa gäller.

(2)     Våra varor och tjänster som erbjuds i vår webbutik är uteslutande avsedda för konsumenter som slutanvändare. Enligt dessa allmänna affärsvillkor, (i) är en "konsument" varje fysisk person, som tecknar avtalet för ett ändamål, som till största delen varken hör till personens yrkesmässiga eller självständiga verksamhet (§ 13 BGB) och (ii) är en "företagare" en fysiks eller juridisk person eller ett enkelt bolag eller handelsbolag med rättsförmåga, som vid tecknande av avtalet utöver sin självständiga eller yrkesmässiga verksamhet (§ 14 avsnitt. 1 BGB).

§ 2    Slutande av avtal

(1)     De varor och tjänster som erbjuds i vår webbutik gäller inte som tecknande av avtal, utan är endast en uppmaning att utföra en beställning.

(2)     Med din beställning skickar du oss en offert om tecknande av ett köpeavtal. Köpeavtalet kommer till stånd genom att den beställda artikeln skickas till dig. Orderbekräftelsen innebär inte att vi accepterat din offert. Den är endast en information om, att vi mottagit denna beställning.

§ 3    Annullering genom konsumenten, uteslutning av annullering

(1)     Som konsument har du ångerrätt. Förutsättningarna och rättsföljden av ångerrätten framgår av följande information om ångerrätt.

 

Information om ångerrätt

Ångerrätt:

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan angivelse av skäl.

Ångerfristen vid leverans av varor är 14 dagar från och med den dag, du eller en av dig utnämnd tredje part, som inte är speditör, har tagit emot de sista varorna.

För att kunna utöva din ångerrätt, måste du meddela oss

AGCO GmbH

Parts Gebäude

Gewerbepark 7

87640 Biessenhofen

Tyskland

Contact.Webshop.dk@agcocorp.com

ditt entydiga beslut att säga upp detta avtal (t.ex. via brev, fax eller e-postmeddelande). Du kan använda den bifogade ångerblanketten. Detta är dock ingen föreskrift.

För att tillvarata ångerfristen räcker det, att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt:

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (förutom de extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag, då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan vägra utföra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du bevisat att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilken av dessa tidpunkter inträffar först.

Du måste skicka eller lämna tillbaka varorna till oss omgående och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från och med den dag du informerar oss om att du frånträder avtalet. För att tillvarata fristen räcker det, att du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar gått.

Du betalar de direkta kostnaderna för retursändningen av varorna.

Du måste endast ersätta en eventuell värdeminskning, om denna värdeminskning beror på att varorna hanterats på ett sätt som inte var nödvändigt för att kontrollera deras beskaffenhet, egenskaper eller funktionssätt.

(2)     Enligt § 312g BGB, gäller denna ångerrätt bl.a. inte

a)      vid leverans av varor, som inte är prefabricerade och som tillverkas i enlighet med konsumentens individuella urval eller som anpassats till konsumentens personliga behov och

b)      varor som förseglats vid leverans eller på grund av skydd för hälsan eller av hygieniska skäl inte är lämpliga för återlämning samt

c)      vid leverans av ljud- eller videoinspelningar eller programvaror i förseglad förpackning, om förseglingen avlägsnats efter leveransen och

d)      vid leverans av tidningar, tidskrifter eller veckotidningar med undantag av abonnemangsavtal.

§ 4    Priser, betalningsvillkor, äganderättsförbehåll

(1)     Såvida inget avvikande avtalats, gäller de priser som anges i vår webbutik dagen för slutande av avtal. Dröjsmål uppstår 14 dagar efter fakturering.

(2)     Betalning kan principiellt utföras via kreditkort eller PayPal. AGCO förbehåller sig rätt, att i enskilda fall utesluta vissa betalningssätt på grund av storleken på ordervärdet och beställarens kreditvärdighet.

(3)     Kvittningsrätt för beställare gäller endast för motkrav som vunnit laga kraft, är ostridiga eller erkänts av oss. Dessutom är du endast berättigat att utöva retentionsrätt, om ditt motkrav baserar på samma avtalsförhållande.

(4)     Leveranser är endast möjliga inom EU eller till Schweiz.

(5)     Varan förblir i vår ägo tills dess att full betalning erlagts. Är du i dröjsmål med betalningen i mer än 10 dagar, har vi rätt att frånträda avtalet och begära att återfå varan.

§ 5    Leveranskostnader, leverans- och prestationsvillkor

(1)     Leveranskostnader kan variera beroende på leveranssätt och beställningens beskaffenhet. Närmare information om leveranskostnader finns på sidan leveranskostnader.

(2)     Vi levererar varan i enlighet med vår överenskommelse. Leveranstiden står i orderöversikten.

§ 6    Garanti, ansvar

(1)     Det gäller de lagstadgade reglerna om garanti.

(2)     Vi är endast skadeståndsskyldiga i fallen som nämns under bokstäverna a) till d) enligt följande:

(a)     obegränsat för skador på liv, kropp och/eller hälsa samt för skador som förorsakas uppsåtligen eller grovt vårdslöst;

(b)     för skador som orsakas av uraktlåtenhet att hålla skriftliga garantier vi lämnat och som omfattas av de ekonomiska intressen du har som beställare och som täcks av garantins ändamål, som för oss var förnimbart när vi lämnade garantin;

(c)     i fall med produktansvar i överensstämmelse med produktansvarslagen;

(d)     för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser på grund av lätt vårdslöshet, begränsas skadeståndsskyldigheten på det skadeomfång, man vid slutande av avtal och på grund av de omständigheter som var kända vid denna tidpunkt i normala fall måste ha kunnat räkna med. Väsentliga avtalsförpliktelser är grundläggande förpliktelser, som var avgörande för ditt slutande av avtal och vars iakttagande du bör kunna lita på;

(3)     För övrigt är all skadeståndsskyldighet från vår sida utesluten, oavsett vilken rättsgrund det handlar om.

(4)     I de fall som nämns i avsnitt 1 d) preskriberas skadeståndskrav och anspråk på återbetalning av kostnader efter 12 månader. Preskriptionstiden börjar enligt BGB § 199.

(5)     Såvida vårt ansvar utesluts genom dessa bestämmelser, gäller detta också för det ansvar som vilar på våra organ och medhjälpare och särskilt på våra medarbetare.

§ 7    Dataskydd

(1)     Samtliga personrelaterade uppgifter du lämnat, kommer uteslutande att inhämtas, bearbetas och sparas i enlighet med den tyska lagstiftningen om dataskydd.

(2)     För hat kunna handlägga det med dig tecknade avtalet måste vi använda dina personrelaterade uppgifter. En användning därutöver kräver ditt uttryckliga medgivande. Detaljer om de uppgifter som inhämtats och dess användning finns i vår sekretesspolicy.

§ Avsnitt 8 TULL

När du beställer produkter från AGCO för leverans utanför EU är det möjligt att du måste betala importavgifter och skatt, som ska betalas när paketet når sitt angivna mål. Vi har inget inflytande på avgifter av detta slag och du måste själv ta hand om förtullningen. Tullbestämmelser varierar mycket i olika länder och du bör kontakta ditt lokala tullkontor för närmare information. Om du beställer från AGCO, är du den registrerade importören och måste följa alla lagar och regler i det land du tar emot produkterna. Gränsöverskridande leveranser kan innebära att tullmyndigheten öppnar och granskar resp. paket

§ 9    Anbudsgivarens identitet, kontakt

(1)     Webbutiken drivs och förvaltas av:

AGCO Deutschland GmbH
Johann-Georg-Fendt-Str.14
DE-87616 Marktoberdorf
Tyskland

(2)     Reklamationer kan skickas till ovanstående adress.

§ 10    Slutbestämmelser

(1)     Tysklands lagar exklusive FN-köprätten gäller.

(2)     Om någon bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor är ogiltig eller blir ogiltiga, skall giltigheten av övriga villkor inte påverkas.

AGCO International GmbH