• 100+ Modeller & legetøj
  •  Autentiske MF-produkter 
  •  Hotline 0080013461212

Handelsvilkår

Almindelige Forretningsbetingelser for netbutikken ved AGCO International GmbH
(Stand juni 2014)

§ 1    Gyldighedsområde, begrebsdefinitioner

(1)     De efterfølgende Almindelige Forretningsbetingelser gælder for alle forretningsforhold mellem Dem som kunde og os, AGCO International GmbH (efterfølgende kaldet "AGCO"), som udvikles og afvikles via vores netbutik. Gældende er den version af vores almindelige forretningsbetingelser, som er gyldig på bestillingstidspunktet. Bestillerens afvigende betingelser accepteres ikke, medmindre AGCO giver sit udtrykkelige skriftlige samtykke til disses gyldighed.

(2)     Vores via netbutikken udbudte varer og ydelser henvender sig udelukkende til forbrugere som slutbrugere. I de Almindelige Forretningsbetingelsers forstand (i) er en "forbruger" enhver naturlig person, som indgår kontrakten til et formål, som i overvejende grad hverken kan tilskrives deres erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed (§ 13 i BGB) og (ii) er en "erhvervsdrivende" en naturlig eller juridisk person eller et selvejende interessentskab, som ved kontraktens indgåelse handler i udøvelse af deres erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed (§ 14 stk. 1 i BGB).

§ 2    Kontraktindgåelse

(1)     De varer og ydelser, som udbydes i vores netbutik, udgør endnu ingen kontraktindgåelse, men blot en opfordring til at afgive en bestilling.

(2)     Med Deres bestilling giver De os et tilbud om at indgå en købekontrakt. Købekontrakten kommer i stand ved afsendelsen af den bestilte artikel til Dem. Bekræftelsen af modtagelsen af Deres bestilling udgør ingen accept af Deres tilbud. Den tjener blot til Deres information om, at bestillingen er modtaget.

§ 3    Forbrugerens
tilbagekaldelse, udelukkelse af tilbagekaldelsen

(1)     Som forbruger har du fortrydelsesret. Forudsætningerne og retsvirkningerne af fortrydelsesretten fremgår af den efterfølgende belæring om fortrydelsesret.

 

Belæring om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret:

De er berettiget til at fortryde nærværende kontrakt inden for 14 dage uden angivelse af årsager.

Fortrydelsesfristen ved levering af varer er 14 dage fra den dag, hvorpå De eller en af dem oplyst tredjemand, som ikke er fragtfører, hhv. har taget de sidste varer i besiddelse eller har dem.

For at gøre brug af Deres fortrydelsesret, skal De informere os,

AGCO GmbH

Parts Gebäude

Gewerbepark 7

87640 Biessenhofen

Tyskland

Contact.Webshop.dk@agcocorp.com

om Deres beslutning om at tilbagekalde kontrakten via en entydlig erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, telefax eller e-mail). Hertil kan du bruge den vedlagte prøve-fortrydelsesformular, som ikke er forskrevet endnu.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at De afsender meddelelsen om, at De ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristens udløb.

Virkninger af tilbagekaldelsen:

Hvis De tilbagekalder den foreliggende kontrakt, skal vi straks og senest inden for 14 dage efter, at vi har modtaget meddelelsen om Deres tilbagekaldelse af kontrakten, refundere Dem alle betalinger, som vi har modtaget fra Dem, inklusive leveringsomkostninger (undtaget de ekstraomkostninger, som fremkommer ved, at De har valgt en anden leveringsform end den af os foreslåede, prisbilligste standardlevering). For denne refusion bruger vi det samme betalingsmiddel som det, De har brugt ved den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er truffet en anden kontrakt med Dem; refusionen vil under ingen omstændigheder være forbundet med omkostninger for Dem. Vi kan nægte refusionen, indtil vi har modtaget varerne retur eller indtil De har dokumenteret, at De har returneret varerne, alt efter, hvilket tidspunkt der er det tidligste.

De skal straks og senest inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor De informerer os om tilbagekaldelsen af aftalen, returnere eller aflevere varerne til os.  Fristen er overholdt, hvis De afsender varerne inden udløb af fristen på 14 dage.

De afholder de direkte omkostninger i forbindelse med returneringen af varerne.

De skal kun afholde omkostningerne for en eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse kan henføres til en håndtering af varerne, som ikke er nødvendig til kontrol af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

(2)     Fortrydelsesretten gælder iht. § 312g i BGB blandt andet ikke

a)      ved levering af varer, som ikke er præfabrikeret og for hvis fremstilling forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende eller som entydigt er tilpasset til de personlige behov og

b)      ved leveringen af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke egner sig til at blive returneret, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter leveringen samt

c)      ved leveringen af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen og

d)      ved leveringen af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnement-aftaler.

§ 4    Priser, betalingsvilkår, ejendomsforbehold

(1)     Medmindre der er truffet en afvigende aftale, gælder de priser, som er gyldige på dagen for aftalens indgåelse og angivet i vores netbutik. Mora indtræder 14 dage efter udstedelse af faktura.

(2)     Betalinger kan principielt ske via kreditkort eller PayPal. AGCO forbeholder sig retten til alt efter bestillingsværdiens størrelse og bestillerens bonitet at udelukke bestemte betalingsmåder i det enkelte tilfælde.

(3)     Som bestiller har De kun modregningsrettigheder, hvis Deres modkrav er blevet konstateret retskraftig, er ubestridt af os eller accepteret af os. Desuden er De kun berettiget til at udøve retten til at tilbageholde varer i det omfang, som Deres modkrav beror på det samme aftaleforhold.

(4)     Leveringer foretages kun inden for den Europæiske Union og til Schweiz.

(5)     Vi bevarer ejendomsretten til varen, indtil den fulde betaling er sket. Hvis De kommer i mora med betalingen med mere end 10 dage, er vi berettiget til at annullere aftalen og kræve tilbagelevering af varen.

§ 5    Forsendelsesomkostninger, leverings- og ydelsesbetingelser

(1)     Forsendelsesomkostningerne kan variere afhængigt af leveringsmåden og bestillingens beskaffenhed. Yderligere informationer om forsendelsesomkostningerne størrelse finder De på siden Forsendelsesomkostninger.

(2)     Vi leverer varen iht. de aftaler, vi har truffet med Dem. Den enkelte leveringstid fremgår af bestillingsoversigten.

§ 6    Garanti, ansvar

(1)     De lovmæssige garantibestemmelser er gældende.

(2)     Vi er kun erstatningsansvarlige i tilfælde af litra a) til d) som følger:

(a)     for skader på liv, lemmer og/eller helbred samt forsætligt eller groft uagtsomt forårsagede skader ubegrænset;

(b)     for skader fra den manglende overholdelse af eventuelle skriftligt afgivne garantier i samme omfang som Deres formueinteresse som bestiller, som er dækket af garantiens formål og var synligt for os ved dennes afgivelse;

(c)     i produktansvarets tilfælde iht. produktansvarsloven;

(d)     for den manglende overholdelse af kontraktens væsentlige pligter på grund af let uagtsomhed er det heraf resulterende erstatningsansvar begrænset til det skadeomfang, som vi ved kontraktens indgåelse typisk måtte regne med ville opstå på grund af de forhold, som vi kendte til på dette tidspunkt. Kontraktens væsentlige pligter er de grundlæggende pligter, som har været afgørende for Deres kontraktindgåelse og på hvis overholdelse De måtte stole på;

(3)     I øvrigt er ethvert erstatningsansvar fra vores side udelukket, uanset på hvilket retsgrundlag.

(4)     I de i stk. 1 d) betegnede tilfælde forældes skades- og udgiftserstatningskrav efter 12 måneder. Forældelsesfristen begynder iht. § 199 BGB.

(5)     For så vidt vores ansvar iht. nærværende bestemmelser er udelukket, gælder dette også for vores organers samt medhjælperes ansvar, især medarbejderes.

§ 7    Databeskyttelse

(1)     Samtlige af Dem meddelte personlige data vil udelukkende blive indhentet, forarbejdet og gemt af os iht. bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslovgivning.

(2)     Afviklingen af kontrakten, som er indgået med Dem, nødvendiggør brugen af Deres personlige data. En yderligere brug forudsætter Deres udtrykkelige samtykke. Detaljerne om de indhentede data og deres pågældende anvendelse fremgår af vores databeskyttelseserklæring.

§ Sektion 8 TOLDVÆSEN

Når De bestiller produkter fra AGCO til levering udenfor EU, så er De underlagt importafgifter og skatter, som bliver pålagt når pakken en gang når bestemmelsesstedet. Enhver yderligere omkostning er ikke underlagt vores kontrol og toldvæsenets godkendelser skal afholdes af Dem. Toldvæsenets regler varierer i stor udstrækning fra land til land, så De må sørge for at kontakte deres lokale toldvæsens kontor for yderligere information. Når De bestiller fra AGCO, så betragtes De som importør af post og De må rette Dem efter alle landets love og forordninger i det land hvor De modtager produkterne. Grænseoverskridende leveringer er emner som skal åbnes og kontrolleres af toldmyndigheder.

§ 9    Udbyderens identitet, kontakt

(1)     Netbutikken udbydes af

AGCO Deutschland GmbH
Johann-Georg-Fendt-Str.14
D-87616 Marktoberdorf
Tyskland

(2)     Reklamationer kan gøres gældende under den ovenstående adresse.

§ 10    Afsluttende bestemmelser

(1)     Tysk lov er gældende under udelukkelse af UN-købeloven.

(2)     Såfremt enkelte bestemmelser af nærværende almindelige forretningsbetingelser er eller bliver ugyldige, berøres de øvrige kontraktbetingelsers gyldighed ikke heraf.

AGCO International GmbH